සියලුම ඡ්‍යොතිෂ්‍ය සේවා නිවසේ සිටම ලබා ගන්න

සියලුම ඡ්‍යොතිෂ්‍ය සේවාවන් අපගේ ප්‍රවීණ eAstro කාර්ය මණ්ඩලය මගින් ඔබ වෙත දින 3ක් ඇතුළත ලබා දෙනු ඇත

සේවාව ලබාගත හැකි භාෂාවන්

සිංහල

සේවාව ලබා ගන්නේ කෙසේද?

පියවර 1

අවශ්‍ය සේවාව තෝරන්න

ඉහතින් ඔබට අවශ්‍ය සේවාව තෝරන්න

පියවර 2

උපන් විස්තර ලබා දීම

නිවැරදි උපන් දිනය වේලාව ස්ථානය ලබා දෙන්න

පියවර 3

ගෙවීම් සිදුකිරීම

කාඩ්පත් ගෙවීම් / බැංකු තැන්පතු

පියවර 4

සේවාව ලබාගැනීම

අදාල සේවාවන් දුරකථන අංකය/ Email / තැපෑල මගින් ලබා දීම